اگر جای ترامپ بودم، یک ملت صلح طلب، اما جنگ بلد را تهدید نمی‌کردم


اگر جای ترامپ بودم، یک ملت صلح طلب، اما جنگ بلد را تهدید نمی‌کردم - تیتردان


ترامپ بودم تهدید کردم