دولت بایدن، منطقی و عاقل است!


دولت بایدن، منطقی و عاقل است! - تیتردان


دولت بایدن منطقی عاقل