طالبان در واکنش به انتخابات آمریکا: به توافق دوحه متعهد هستیم


طالبان در واکنش به انتخابات آمریکا: به توافق دوحه متعهد هستیم - تیتردان


طالبان واکنش انتخابات آمریکا توافق دوحه