کسی که‌ گناه می‌کند بدترین ظلم را اول به خود و بعد به دیگران می‌کند


کسی که‌ گناه می‌کند بدترین ظلم را اول به خود و بعد به دیگران می‌کند - تیتردان


گناه بدترین دیگران