به جا مانده از مراسم ختم کاپیتان فقید پرسپولیس- دایی،کریمی، بازهم‌همان شاید‌وقتی دیگر(عکس)


به جا مانده از مراسم ختم کاپیتان فقید پرسپولیس- دایی،کریمی، بازهم‌همان شاید‌وقتی دیگر(عکس) - تیتردان


مانده مراسم کاپیتان فقید پرسپولیس دایی