مدیرکل جدید دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی منصوب شد


مدیرکل جدید دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی منصوب شد - تیتردان


مدیرکل جدید دفتر امور امنیتی انتظامی