فیلم- گفتگوی پناهیان در برنامه جهان آرا با موضوع تاثیر رفتار مسئولان بر مردم


فیلم- گفتگوی پناهیان در برنامه جهان آرا با موضوع تاثیر رفتار مسئولان بر مردم - تیتردان


فیلم گفتگوی پناهیان برنامه جهان موضوع