مدافع ملی‌پوش عراق در تیررس پرسپولیس


مدافع ملی‌پوش عراق در تیررس پرسپولیس - تیتردان


مدافع عراق تیررس پرسپولیس