بار سنگین رسالت -آیت‌الله هاشمی- بر دوش روحانی


بار سنگین رسالت -آیت‌الله هاشمی- بر دوش روحانی - تیتردان


سنگین رسالت الله هاشمی روحانی