پرداخت ۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در همدان


پرداخت ۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در همدان - تیتردان


پرداخت میلیارد میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی