حامی صلح و اعتدال از میان ما رفت‌-خبری که ایرانیان را بهت‌زده کرد


حامی صلح و اعتدال از میان ما رفت‌-خبری که ایرانیان را بهت‌زده کرد - تیتردان


حامی اعتدال میان خبری ایرانیان