پزشکان عمومی و دندانپزشکان از قانون منع فعالیت همزمان مستثنی هستند


پزشکان عمومی و دندانپزشکان از قانون منع فعالیت همزمان مستثنی هستند - تیتردان


پزشکان عمومی دندانپزشکان قانون فعالیت همزمان