آئین افتتاح و آغاز فعالیت احداث 12 واحد بهداشتی و درمانی با حضور وزیر بهداشت در شهرستان شوشتر برگزار


آئین افتتاح و آغاز فعالیت احداث 12 واحد بهداشتی و درمانی با حضور وزیر بهداشت در شهرستان شوشتر برگزار - تیتردان


آئین افتتاح آغاز فعالیت احداث واحد