قرائت بخشی از وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی در برنامه زنده


قرائت بخشی از وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی در برنامه زنده - تیتردان


قرائت بخشی وصیت نامه الله هاشمی