مودریچ: امیدوارم در سال جدید مصدومیتی نداشته باشم- می‌خواهم به تیم‌هایم کمک کنم


مودریچ: امیدوارم در سال جدید مصدومیتی نداشته باشم- می‌خواهم به تیم‌هایم کمک کنم - تیتردان


مودریچ امیدوارم جدید مصدومیتی نداشته باشم