عقلانیت به معنای ترس از دشمن و وادادگی نیست


عقلانیت به معنای ترس از دشمن و وادادگی نیست - تیتردان


عقلانیت معنای دشمن وادادگی