قیمت یک خمیردندان در بازار به نیم میلیون تومان رسید! - علت؛ بسته ماندن یک ساله ثبت سفارش خمیردندان


قیمت یک خمیردندان در بازار به نیم میلیون تومان رسید! - علت؛ بسته ماندن یک ساله ثبت سفارش خمیردندان - تیتردان


قیمت خمیردندان بازار میلیون تومان رسید