دوستان خارج‌نشین مُرده ما را ‌ترجیح می‌دهند!


دوستان خارج‌نشین مُرده ما را ‌ترجیح می‌دهند! - تیتردان


دوستان خارج نشین مُرده ترجیح دهند