توئیت ظریف درباره لغو تحریم تسلیحاتی ایران


توئیت ظریف درباره لغو تحریم تسلیحاتی ایران - تیتردان


توئیت ظریف تحریم تسلیحاتی ایران