جزئیات وام ۵ میلیونی به بازنشستگان اعلام شد- اعطای وام ۵۰ میلیونی به بازنشستگان مستاجر


جزئیات وام ۵ میلیونی به بازنشستگان اعلام شد- اعطای وام ۵۰ میلیونی به بازنشستگان مستاجر - تیتردان


جزئیات میلیونی بازنشستگان اعلام اعطای مستاجر