حضور گروههای سرود در مجتمع های مسكونی پرجمعيت صدرا- رويكرد هنرمندانه در استمرار برنامه هاي عزای حسين


حضور گروههای سرود در مجتمع های مسكونی پرجمعيت صدرا- رويكرد هنرمندانه در استمرار برنامه هاي عزای حسين - تیتردان


حضور گروههای سرود مجتمع مسکونی پرجمعیت