در اوج مشکلات با پرسپولیس قهرمان آسیا شدیم- به علی آقا گفتم پول هتل را چه کار کنیم؟- از بچه‌ها انتظا


در اوج مشکلات با پرسپولیس قهرمان آسیا شدیم- به علی آقا گفتم پول هتل را چه کار کنیم؟- از بچه‌ها انتظا - تیتردان


مشکلات پرسپولیس قهرمان آسیا شدیم گفتم