مسئول عراقی: آمریکایی‌ها عجولانه و به شکلی نامفهوم در پی بستن سفارتند


مسئول عراقی: آمریکایی‌ها عجولانه و به شکلی نامفهوم در پی بستن سفارتند - تیتردان


مسئول عراقی آمریکایی عجولانه شکلی نامفهوم