۶۴ درصد انگلیسی‌ها معتقدند -بوریس جانسون- برنامه مشخصی برای مهار کرونا ندارد


۶۴ درصد انگلیسی‌ها معتقدند -بوریس جانسون- برنامه مشخصی برای مهار کرونا ندارد - تیتردان


درصد انگلیسی معتقدند بوریس جانسون برنامه