استاندار نجف: بیش از ۵ -۴ میلیون نفر در عزاداری پیامبر اکرم (ص) شرکت کرده‌اند


استاندار نجف: بیش از ۵ -۴ میلیون نفر در عزاداری پیامبر اکرم (ص) شرکت کرده‌اند - تیتردان


استاندار میلیون عزاداری پیامبر اکرم شرکت