سخنگوی وزارت خارجه: صلح و ثبات در منطقه همواره اولویت اصلی ما خواهد بود


سخنگوی وزارت خارجه: صلح و ثبات در منطقه همواره اولویت اصلی ما خواهد بود - تیتردان


سخنگوی وزارت خارجه ثبات منطقه همواره