دو عملی که به تنهایی پذیرفته نمی شوند


دو عملی که به تنهایی پذیرفته نمی شوند - تیتردان


عملی تنهایی پذیرفته شوند