شمار موارد جدید کرونا در جهان از ۴۰۰۰۰۰ مورد در روز گذشت| اروپا دوباره به کانون شیوع بدل شده است


شمار موارد جدید کرونا در جهان از ۴۰۰۰۰۰ مورد در روز گذشت| اروپا دوباره به کانون شیوع بدل شده است - تیتردان


شمار موارد جدید کرونا جهان مورد